Regulamin

REGULAMIN GRAND PRIX ŻOLIBORZA 2017

Organizator
Impreza jest dofinansowana przez Dzielnicę Żoliborz ze środków m.st. Warszawy.
Organizatorem imprezy jest Fundacja Bieganie, z siedzibą w Warszawie, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa, NIP 118 205 44 84

Termin i miejsce, dystans
Cykl GP Żoliborza składa się z trzech imprez, które odbywają się na terenie Dzielnicy Żoliborz w następujących terminach i miejscach:

Bieg 1 – 11.04.2018 – Park Kępa Potocka – 5km – OTWARTE MISTRZOSTWA DZIELNICY ŻOLIBORZ W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
Bieg 2 – 09.05.2018 – Pas Nadwiślański, Bulwary Wiślane – 10km
Bieg 3 – 23.05.2018 – Pas Nadwiślański, Bulwary Wiślane– 10km

Bieg 1 odbędzie się terenie Parku Kępa Potocka. Biuro zawodów, start i meta biegów przy ul. Gwiaździstej, dojście od ulicy Potockiej ( w pobliżu mostku nad kanałkiem).
Bieg 2 odbędzie się w Pasie Nadwiślańskim – biuro zawodów, start i meta zawodów zlokalizowane na przy Plaży Żoliborz obok KS Spójnia, Wybrzeże Gdyńskie 2.
Bieg 3 odbędzie się w Pasie Nadwiślańskim – biuro zawodów, start i meta zawodów zlokalizowane na przy Plaży Żoliborz obok KS Spójnia, Wybrzeże Gdyńskie 2.

Trasy posiadają atest wykonany przez organizatora przy pomocy skalibrowanego sprzętu do pomiaru odległości. Pomiar trasy z dokładnością do 10m. Limit czasu na pokonanie dystansu wynosi 40 minut (5km) i 75 minut (10km).

Uczestnictwo
Impreza ma charakter otwarty może w niej wziąć udział każdy, kto spełni warunki opisanie w niniejszym regulaminie.
Prawo startu mają osoby, które w dniu imprezy ukończyły 16 lat. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego na udział w zawodach. Link do wzoru zgody.

Każdy uczestnik bierze udział w biegach GP Żoliborza na własną odpowiedzialność. Powinien posiadać dobry stan zdrowia oraz nie mieć żadnych przeciwwskazań medycznych do uprawiania biegania. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegach pociąga za sobą ryzyko utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Uczestnik zrzeka się roszczeń za szkody niezawinione prze organizatora (odpowiedzialność deliktowa).

Odbiór numerów startowych odbywa się osobiście.
Nie dopuszcza się do start zawodników na wózkach w biegu na 5km. Dopuszcza start zawodników na wózkach w biegach na 10km.

Pomiar czasu
Elektroniczny w technologii RFID. Chip pomiaru czasu umieszczony na numerze startowym. SMS z wynikiem wysyłany jest na podany przy zgłoszeniu numer telefonu. Uczestnicy biegów muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części ubrania. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu. Zasłanianie numeru, modyfikacja, uszkodzenie chipa pomiaru czasu są zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

Program imprez
16.30 – otwarcie biura zawodów
18.00 – start biegu
19.15 – dekoracja zwycięzców i zakończenie imprezy

Trasa biegu głównego:

Kępa Potocka
Bieg o charakterze przełajowym podłoże 100% trawa. Trasa jest mocno urozmaicona z licznymi krótkimi podbiegami. Trasa składa się z 2 okrążeń ( 2 x 2,5 km ) i jest oznakowana co 1 km.

Bulwary Wiślane
Bieg odbędzie się po alejkach spacerowych i rowerowych o nawierzchni mieszanej – płyty betonowe, asfalt, nawierzchnia utwardzona. Trasa oznakowana co 1 km. Start i meta w pobliżu biura zawodów.

Biegi odbywają się przy otwartym ruchu pieszym i rowerowym.

Zgłoszenia
Zgłoszenie uczestnictwa w biegu głównym odbywać się będzie online. Limit zgłoszeń we wszystkich biegach wynosi po 300 osób. Organizator może podnieść lub obniżyć ten limit.
Zapisy online zostają zamknięte w przeddzień każdego biegu. O ile nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń w czasie zapisów internetowych, zgłoszenia można będzie dokonać również w dniu biegu w biurze zawodów.
Opłatę startową można wnieść online podczas rejestracji

Zgłoszenie uważa się za zakończone, jeżeli zostaną spełnione oba warunki: (a) zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i (b) zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej. Na listach startowych publikowane są dane zawodników po zaksięgowaniu opłaty startowej.

Opłata startowa

Opłata startowa wynosi:

- 30 zł – od pierwszych 200 prawidłowo opłaconych zawodników.
– 40 zł – po osiągnięciu limitu 200 opłaconych w każdej edycji imprezy zawodników.

Prosimy o przemyślane zgłoszenia z uwzględnieniem poniższych zasad zwrotu opłaty i przenoszenia jej na innych zawodników.

W przypadku rezygnacji z udziału po wniesieniu opłaty startowej, prośbę o zwrot opłaty startowej należy zgłosić w terminie do 14 dni przed biegiem na adres kontakt@entretiming.pl. Zgłoszenia po tym terminie nie będą uwzględniane. Od zwracanej kwoty organizator potrąci kwotę 10 zł tytułem prowizji od płatności online i kosztów administracyjnych.

W przypadku nie wzięcia przez zgłoszonego udziału w biegu, organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej. Cedowanie opłaty startowej na innego zawodnika jest możliwe nie później niz do 14 dni przed terminem biegu. Prośbę o zwrot opłaty startowej należy zgłosić w terminie do 14 dni przed biegiem na adres kontakt@entretiming.pl.

Przenoszenie opłaty na inny bieg cyklu nie jest możliwe.

Faktury wystawiane są na żądanie uczestników po wniesieniu opłaty startowej i wysyłane w formie elektronicznej lub są do odbioru w biurze zawodów. Nie wystawiane są faktury proforma, faktury kredytowych, nie wysyłane są faktury pocztą.

Depozyt
Organizator prowadzi depozyt rzeczy uczestników zapakowanych do toreb i plecaków (jedna sztuka na zawodnika). Rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za odebranie rzeczy przez inną osobę. Organizator nie wyraża zgody na pozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych i dokumentów.

Klasyfikacje
Podczas każdego biegu cyklu prowadzone będą klasyfikacje:

 • generalna
 • generalna kobiet
 • generalna mężczyzn
 • w kategoriach wiekowych

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Wszystkie klasyfikacje odbywają się na podstawie czasów od strzału startera (brutto). Rejestrowany będzie też czas od przekroczenia linii startu (netto) zawodników ale nie będzie on podstawą klasyfikacji.

Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:
M/K 20 – do 29 lat
M/K 30 – 30-39 lat
M/K 40 – 40-49 lat
M/K 50 – 50-59 lat
M/K 60 – 60-69 lat
M/K70 – 70 lat i więcej

Klasyfikacja w cyklu Grand Prix

Klasyfikacja całego cyklu będzie prowadzona osobno dla kobiet i mężczyzn.

 • Klasyfikacja generalna – o ostatecznej lokacie zawodnika w klasyfikacji generalnej całego cyklu decyduje suma czasu brutto uzyskanego we wszystkich trzech biegach. Zawodnicy, którzy nie ukończyli trzech biegów nie są klasyfikowani. W przypadku uzyskania tej samej sumy czasu o kolejności decyduje bilans w rywalizacji między zawodnikami w biegach cyklu.
 • Klasyfikacja w kategoriach wiekowych – per analogia do klasyfikacji generalnej.
 • Klasyfikacja na najlepszego biegacza Żoliborza.
  Zwycięzcą klasyfikacji zostaje mężczyzna i kobieta, którzy spośród osób, które w czasie rejestracji do biegu zadeklarują, że są mieszkańcami Dzielnicy Żoliborz i zdobędą największą pozycję wśród kobiet i mężczyzn w klasyfikacji Grand Prix na zakończenie cyklu.

Nagrody
Wszyscy uczestnicy otrzymają na mecie każdego biegu okolicznościowe medale.
Po każdym biegu pierwsze trzy osoby w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki.
Na zakończenie cyklu nagrody rzeczowe otrzymają zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w kategorii kobiet, mężczyzn i w kategoriach wiekowych.

Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi:

 • numer startowy
 • komplet agrafek
 • okolicznościowy medal
 • napoje
 • poczęstunek
 • opiekę medyczną podczas biegu w czasie objętym programem imprezy
 • szatnie
 • depozyt rzeczy osobistych

Ochrona danych osobowych
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. poz. 1309).
Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji zawodów, komunikacji z uczestnikami i promocji imprez organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje publikację imienia, nazwiska, roku urodzenia, kategorii, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w imprezie.

Postanowienia końcowe
Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy.
Protesty przyjmowane są przez sędziego głównego do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.
Pakiety startowe, trofea i nagrody należy odebrać osobiście lub przez przedstawiciela w dniu imprezy ponieważ nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą i za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
Biorąc udział w biegach cyklu GP Żoliborza uczestnik deklaruje znajomość niniejszego regulaminu.
Uczestnik udziela zgody na publikację danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, oraz wizerunku, w przekazach internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatora na wskazany adres mailowy ankiet i informacji dotyczących promocji biegów.
Dane osobowe uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z organizatorem podmiotom, w szczególności zajmującej się pomiarem czasu na potrzeby prowadzenia tego pomiaru i publikacji wyników.
Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku i na publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegach.
Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.

Udostępnij!